วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สวนถาด
ความหมาย-ประโยชน์

ประโยชน์ด้านการศึกษา : การจัดสวนถาด สวนหย่อม ผู้จัดต้องมีความรู้และเข้าใจทฤษฎี รู้วิธีปฏิบัติและสามารถปฏิบัติได้จริง เป็นการนำเอาความงามของพืชพรรณกับความงามขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสวนมาประกอบกันให้เกิด รูปทรง เส้น ที่ว่าง สีสัน ผิวพรรณ จุดเด่น จุดสมดุล ความกลมกลืนและสาระเรื่องราวประโยชน์ด้านจิตใจ : ผู้จัดจะเกิดความเพลิดเพลิน เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน ส่วนผู้ชมหรือผู้ที่ได้พบเห็นสวนถาดที่จัด ความงามจะช่วยโน้มน้าวจิตใจของผู้ชมให้เกิดสุนทรียภาพ มีความสุขทางใจ ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้อีกทางหนึ่งประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ : การจัดสวนถาดเพื่อจำหน่าย หรือบริการให้เช่าผู้จัดสวนถาดสามารถยึดเป็นอาชีพได้

เครื่องปลูกและดินปลูก
1. ขุยมะพร้าว

2.แกรบเผา


3.ดินร่วน

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วัสดุตกแต่งผิว
ภาชนะสำหรับจัดสวนถาด
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
1พลั่วมือสำหรับตักดินพลั่วเล็กๆสำหรับปลูกต้นไม้2กรรไกรตัดกิ่งไม้กรรไกรตัดแต่งก้านดอกไม้และใบไม้3กรรไกรตัดกระดาษ4มีดหรือคัตเตอร์5คีมตัดลวดปากคีบสำหรับหยิบจับวัสดุตกแต่งลวดขนาดต่างๆสำหรับดามต้นไม้เ6ทปพันก้านดอกไม้7แผ่นพลาสติกสีดำสำหรับบุรองภาชนะ8ขวดฉีดน้ำของตกแต่ง เช่น รูปปั้น ตุ๊กตาเซรามิกกาวใส , กาวลาเท็กซ์เครื่องปั๊มน้ำขนาดเล็ก สำหรับสวนถาดที่มีน้ำพุ น้ำตก

ต้นไม้ในการจัดสวนถาด